Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z Województwem Dolnośląskim „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”, nr naboru: 1/4.1.1/2019.

 • ProgramProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
 • Oś priorytetowaIV oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”
 • Działanie4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
 • Poddziałanie4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
 • Opis projektuCelem projektu jest opracowanie technologii modyfikacji wewnętrznego stabilizatora kręgosłupa do leczenia skolioz u dzieci poprzez zwiększenie jego odporności na ścieranie, a tym samym zmniejszenie ryzyka degradacji tkankowej oraz zaburzeń w kinematyce kolumny kręgosłupa.
 • Okres realizacjiIV kwartał 2019 r. – II kwartał 2021 r.
 • Wartość projektuCałkowita wartość projektu – 2 300 963,25 PLN
  Wartość dofinansowania z UE – 2 155 707,46 PLN
 • Przewidywane efekty projektuOpracowanie technologii umożliwiającej wyeliminowanie występowania zużycia ciernego. Interdyscyplinarny zespół sporządzi projekt rozwiązania konstrukcyjnego stabilizatora, zweryfikowanego na podstawie badań doświadczalnych na modelach fizycznych kręgosłupa oraz badań w warunkach in vivo na modelu zwierzęcym.

Novaspine

Od 2006 roku NovaSpine sp. z o.o. z sukcesem zajmuje się produkcją i dystrybucją implantów kręgosłupowych, ortopedycznych oraz biomateriałów. Firma zaopatruje klientów z całej Polski, stopniowo rozszerzając działalność na teren Europy Środkowo-Wschodniej. Od samego początku misją NovaSpine, obok szczególnej dbałości o wysoką jakość dostarczanych produktów i świadczonych usług, była promocja działań edukacyjnych oraz realizacja pionierskich projektów z zakresu leczenia chorób kręgosłupa. W tych obszarach nasza firma współpracowała m.in. z Polskim Towarzystwem Chirurgii Kręgosłupa, jego odpowiednikami z Czech i Słowacji, Międzynarodowym Centrum Neurochirurgii z Ukrainy, czy też francuską firmą Fradis Medical.

Kooperacja z tą ostatnią przyniosła efekty w postaci zrealizowanych projektów m.in.: stabilizatora międzywyrostkowego L5/S1 (2008-2009), nowej generacji biomateriałów wspomagających zrost kostny w chirurgii kręgosłupa (2009) oraz protezy trzonów odcinka szyjnego (2011-2012). Nasi przedstawiciele brali aktywny udział nie tylko w pracach projektowych, ale też w opracowywaniu technik operacyjnych, czy procesach wdrożeniowych. NovaSpine to także organizator licznych warsztatów edukacyjnych, z których największym zainteresowaniem i renomą cieszy się Międzynarodowe Szkolenie Instrumentariuszek. Spotkanie skierowane jest do przedstawicielek kadry medycznej z Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji, sprzyja wymianie wiedzy i doświadczeń w wymiarze transgranicznym. Warto również wspomnieć o corocznych cyklach szkoleń dla lekarzy w wiodących ośrodkach medycznych Europy Środkowej oraz wymianach naukowych.

źródło: www.novaspine.pl

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska jest wiodącym, polskim ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, o rosnącej pozycji na świecie. Prężny rozwój zapewniają jej: potencjał badawczy, dydaktyka na najwyższym poziomie, innowacyjność oraz współpraca z gospodarką. Na 16 wydziałach, pod kierunkiem 2 tys. nauczycieli akademickich, kształci się 28 tys. studentów – cenionych później specjalistów, licznie poszukiwanych na międzynarodowych rynkach pracy. Projekt objęty dofinansowaniem realizowany jest na Wydziale Mechanicznym przez Katedrę Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów, zajmującą się rozwojem i zastosowaniem nowoczesnych, optycznych metod pomiarowych oraz technik badań wytrzymałościowych do analizy naprężeń, odkształceń i przemieszczeń elementów maszyn, konstrukcji inżynierskich, układów biologicznych oraz materiałów konstrukcyjnych i biologicznych.

Jej dorobek obejmuje jak dotąd ponad 600 opublikowanych prac naukowych. Powstało tu wiele rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i zgłoszeń patentowych, wdrożono też liczne, unikatowe w skali kraju i Europy techniki pomiarowe. Katedra współpracuje z cenionymi ośrodkami naukowymi z Polski i zza granicy (m.in. z Austrii, Irlandii, Niemiec, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii).

Dziś pracownicy naukowi prowadzą prace badawcze na modelach i obiektach rzeczywistych z użyciem metod mechaniki ciała stałego, oferując możliwość optymalizacji i weryfikacji konstrukcji. Metody eksperymentalne wspomagane są symulacjami numerycznymi wykorzystującymi MES. Oprócz analizy stanu przemieszczenia, odkształceń i naprężeń w elementach konstrukcyjnych implantów oraz elementach układu nośnego człowieka, prowadzone są symulacje procesów biomechanicznych: remodeling tkanki kostnej, odtwarzanie struktur tkankowych w szczelinie między odłamowej.

źródło: www.pwr.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest jedną z najlepszych, specjalistycznych uczelni w kraju i jedyną tego typu w makroregionie Polski południowo-zachodniej. Oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Co roku jego mury opuszcza 2,8 tys. absolwentów – niezbędnych na rynku pracy specjalistów. Wrocławska uczelnia uznawana jest także za lidera innowacyjności, o czym świadczą nie tylko imponujące osiągnięcia w postaci uzyskanych patentów, ale i wysokie miejsca zajmowane w międzynarodowych rankingach – m.in. 186 pozycja wśród 300 najlepszych uczelni w dziedzinie Food Science & Technology wskazanych w Rankingu Szanghajskim.

Trzy spośród pięciu wydziałów uniwersytetu weszły w skład Wrocławskiego Centrum Biotechnologii, które uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w dziedzinie nauk rolniczych. Projekt objęty dofinansowaniem realizowany jest przez pracowników naukowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, szczycących się sporym dorobkiem badawczo-rozwojowym, na który składają się: ponad 960 publikacji naukowych z listy filadelfijskiej, 13 zgłoszeń patentowych i 2 patenty uzyskane decyzją Urzędu Patentowego RP, 43 zrealizowane granty (w latach 2013-2018) oraz kilkadziesiąt wykonanych umów z jednostkami przemysłowymi.

Wydział współpracuje z szeroko pojętym sektorem gospodarki, zarówno w formie dwustronnej, jak i międzynarodowych sieci naukowych oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych. Pozyskana wiedza oraz realizowane projekty badawcze stanowią perspektywy przyszłej aktywizacji w odniesieniu do wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju pod względem środowiska przyjaznego dla dobrostanu ludzi i zwierząt.

źródło: www.upwr.edu.pl

NCBR

Instytucją pośredniczącą w realizacji projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Warszawie. Centrum powołano celem wspierania polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw w rozwoju ich zdolności do tworzenia oraz wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych.

NCBR nie tylko zarządza, ale też realizuje strategiczne badania naukowe i prace rozwojowe mające bezpośredni wpływ na rozwój innowacyjności. Wspiera komercjalizację i wszelkie formy transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządza programami badań stosowanych oraz wciela w życie projekty z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.

Prace centrum skupiają się równocześnie na działaniach zapewniających odpowiednie warunki dla rozwoju kadry naukowej, w szczególności na umożliwianiu udziału młodych naukowców w programach badawczych. Poprzez licznie wdrażane inicjatywy, NCBR zwraca uwagę na konieczność podniesienia świadomości kadry B+R w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań oraz możliwości uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej przez jednostki naukowe.

źródło: www.ncbr.gov.pl

Aktualności

 • 20 Kwietnia 2021 R.

  Badania na modelu fizycznym

  Politechnika Wrocławska zakończyła badania nad właściwościami mechanicznymi i kinematycznymi modelu fizycznego układu kręgosłup-stabilizator dla wybranych modyfikacji. Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń umożliwiło przeprowadzenie symulacji fizjologicznej ruchomości kręgosłupa (osiowego ściskania oraz skłonu i przeprostu), zbadanie ruchomości globalnej (całego stabilizowanego odcinka) i lokalnej...

 • 17 Kwietnia 2020 R.

  Drugi etap prac zakończony sukcesem!

  Nasz partner - Politechnika Śląska - podwykonawca projektu, zakończyła właśnie realizację kolejnego etapu umowy. Druga faza prac polegała na naniesieniu nowej powłoki na docelowe elementy stabilizatora. Otrzymane w ten sposób materiały zostaną zbadane na modelach kręgosłupa. Autor: Ewelina Brunicka

 • 26 Lutego 2020 R.

  Kolejne materiały do badań

  Do NovaSpine dotarła kolejna partia materiałów do badań przemysłowych: implanty i narzędzia. Wszystkie elementy przekazaliśmy naszym partnerom z Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. Wykonają oni na przekazanych modelach badania laboratoryjne.Autor: Ewelina Brunicka

 • 13 Lutego 2020 R.

  Pierwsze badania z pozytywnym wynikiem

  Politechnika Śląska, będąca naszym podwykonawcą w toku realizacji projektu, zakończyła pierwszy etap badań nowej powłoki na próbkach płaskich. Otrzymane wyniki okazały się wyjątkowo pozytywne! Tym samym mamy zielone światło dla dalszych badań na elementach docelowych stabilizatora. Autor: Ewelina Brunicka

Kontakt w sprawie projektu

NovaSpine sp. z o.o.
ul. Wrocławska 39 C, 55-040 Domasław
tel. +48 71 715 13 90